Stadgar 1986-2007

Nedanstående stadgar var de ursprungliga, och gällde 1986-2007

Stadgar gällande Roxnäs släktförening
antagna vid släktträff i Barkarö 1986-06-07

§1 Föreningens syfte är att ge en fast organisationsform för ättlingar till Lars Nilsson i Roxnäs, vilken vid 1700-talets början odlade Södergården i Torshälla socken.

§2 Föreningen har tills vidare sitt säte i Barkarö, då initiativtagarna har sina närmaste rötter i Carlshem, Oxnö och Fullerö i Barkarö.

§3 Till föreningsmedlemmar antages de familjer, som ha det gemensamt att någon i familjen har sin härstamning i Roxnäs Södergård, Torshälla socken. Med familj jämställes samboförhållande, efterlämnad maka/make eller ensamstående person.

§4 Till täckande av administrationskostnaderna erlägges ett belopp av 50 kronor per familj och år.

§5 För att förvalta föreningens tillgångar, för organiserande av släktträffar och för insamlande av persondata beträffande förändringar i familjernas sammansättning utses en styrelse, som för det första året utgöres av Lars-Erik Andersson, Oxnö, Barkarö, ordförande; Olle Grannerud, Saxhyttan, Grythyttan, sekreterare och kassör; Sven Segerström, Enebba, Virsbo, arkivförvaltare efter sekreterarens frånfälle samt Ulla Kusán, Lärlingsgatan 16, Västerås.

§6 Efter beslut om upplösning av föreningen skall föreningens resterande tillgångar överlåtas till Svenska Röda Korset eller liknande organisation.