Släktmöte 1999

Släktmöte i Roxnäs släktförening den 4 september 1999 Barkarö Bygdegård

1. Årsmötet förklarades vara utlyst i laga ordning.

2. Som ordförande för mötet valdes Ingrid Andersson och som sekreterare Brita Sollenberg.

3. Till justeringsman för protokollet valdes Gertrud Jellhammar.

4. Till rösträknare utsågs Rolf Grannerud.

5. Någon verksamhetsberättelse eller årskrönika förelåg ej.
Till minne av bortgågna anhöriga till närvarande medlemmar hölls en tyst minut.

6. Revisionsberättelse framlades av Karl Axel Andersson. Behållning: Kassa 1.000:- och
postgiro 12.432:72. Få medlemsavgifter har inbetalats under de gågna 3 åren.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8. Styrelse valdes enligt följande:

Ordförande Ingrid Andersson
Sekreterare Brita Sollenberg
Kassör Karl Gustav Andersson
Ledamöter Siv Andersson, Gertrud Jellhammar och Arne Björn

9. Som suppleant i styrelsen ingår Eila Andersson.

10. Revisorer är Inez Nolåkers och Karl Axel Andersson

11. Medlemsavgiften fastställdes till 50:- per år.

12. Valberedningen består av Hans Andersson och Karl Axel Andersson.

13. Under övriga frågor diskuterades hur föreningens arkiv bäst ska handhas
och hållas aktuellt.

En ny matrikel bör tas fram med postadresser och telefonnummer.
Adressändringar, födslar, dödsfall, namnändringar mm meddelas
Ingrid Andersson eller Brita Sollenberg.

Föreningens arkiv förvaras hos Ingrid Andersson.

Ett förslag till stadgeändring framlades av Rolf Grannerud.

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Beslutades att betala ett årsarvode på 500:- kr till ordförande, sekreterare och kassör.
Direkta omkostnader inom föreningen utbetalas direkt av kassören mot kvitto.

Som avslutning hälsades medlemmarna välkomna till nästa släktträff om 2 år,
då troligen "söder om Mälaren".

Eskilstuna den 6 september 1999

Brita Sollenberg

Justeras:

Gertrud Jellhammar