Släktmöte 2019

Protokoll från Roxnäs släktförenings årsmöte i Barkarö Bygdegård den 31 augusti 2019

1. Mötet öppnades och en tyst minut hölls för de sedan förra årsmötet avlidna medlemmarna.

2. Kallelsen till årsmötet har utgått i laga tid

3. Till ordförande för mötet valdes Marianne Kindgren och till sekreterare Inga Lindberg

4. Till justeringsmän för protokollet valdes Hans Eriksson och Lars Forssell.

5. Verksamhetsberättelsen för de gångna två åren föredrogs av Marianne Kindgren

6. Bokslut föredrogs av Johan Eklund och revisionsberättelsen av Hans Eriksson

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

8. Val av styrelseledamöter:
Ordförande: Marianne Kindgren
Vice ordförande: Göran Kindgren
Sekreterare: Inga Lindberg
Kassör: Johan Eklund
Linnea Andersson
Daniel Andersson

9. Suppleant i styrelsen Gunilla Forssell

10. Valberedningen utgörs av styrelsen.

11. Revisor Hans Eriksson.

12. Medlemsavgiften förblir 150:- per två-årsperiod och per familj

13. Forskningsbidrag utgår till Marianne Kindgren med 1.800:- för kommande två-årsperiod.

Föreslogs att allt material på hemsidan ska läggas ut som pdf-filer för enklare åtkomst.

Marianne föreslog att släktkatalogen ska delas upp i en huvuddel och sedan i mindre delar för att göra den mer hanterbar.

Önskvärt att få fram gamla släkthistorirer som kan läggas ut på hemsidan. Föreslogs att aktiva medlemmar i styrelsen med resväg längre än 15 mil till årsmötet ska få ett resebidrag på 200:- per två-årsperiod. Förslaget bifölls. Inga-Lill Eriksson avtackades med en blombukett för sitt tidigare arbete i styrelsen.

14. Mötet förklarades avslutat

Vid protokollet

Inga Lindberg

Justeras

Hans Eriksson       Lars Forssell.