Stadgar

Stadgar gällande Roxnäs släktförening
antagna av släktmötet den 13 augusti 2011

§1 Föreningens syfte är att verka för gemenskap inom Roxnässläkten, samt att forska i och dokumentera släktens historia.

§2 Till medlemmar antages de personer som härstammar från Lars Nilsson (1684-1763) från  Roxnäs Södergård i Torshälla socken samt deras maka/make eller sambo.

§3 Medlem erlägger avgift som fastställs vid släktmöte för tiden till nästa släktmöte.

§4 Föreningens styrelse består av ordförande samt fem ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelsen väljs vid släktmöte för tiden fram till nästa ordinarie släktmöte. Styrelsen skall organisera släktträffar, samordna forskning och dokumentation, föra släktregister samt förvalta föreningens tillgångar. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst två andra ordinarie ledamöter begär detta. Beslut fattas med enkel majoritet och minst hälften av styrelse-medlemmarna skall delta för att styrelsen skall vara beslutsmässig. Telefonmöte får ordnas om detta är nödvändigt. Protokoll från styrelsemöte skall justeras av samtliga deltagare.

§5 Två revisorer väljs vid ordinarie släktmöte för tiden intill nästa släktmöte.

§6 Föreningen tecknas av kassören eller den som styrelsen beslutar.

§7 Föreningens sekreterare för protokoll över styrelsens sammanträden, svarar för att de delges alla berörda, samlar föreningens handlingar, för aktuell namn- och adress-förteckning över föreningens medlemmar samt kallar till släktmöten.

§8 Kassören uppbär medlemsavgiften och andra inkommande medel, verkställer beslutade utbetalningar och för räkenskaper.

§9 Ordinarie släktmöte sammanträder i regel vartannat år på tid och plats som beslutas vid föregående släktmöte.

§10 För ändring av föreningens stadgar fordras beslut vid ordinarie släktmöte med minst ¾ av rösterna. I kallelsen till mötet skall tydligt framgå vilken ändring som föreslås. För upplösning av föreningen fordras beslut med minst ¾ av rösterna vid ordinarie släktmöte. I kallelsen till mötet skall anges att detta gäller upplösning av föreningen.

§11 Efter beslut om upplösning av föreningen skall föreningens resterande tillgångar överlåtas till Svenska Röda Korset eller liknande hjälporganisation som släktmötet förordar. Föreningens handlingar sorteras, gallras och överlämnas till Eskilstuna stadsarkiv.

Dessa stadgar har antagits av släktmötet den 13 augusti 2011 att gälla tills vidare. 

Styrelsen önskar att förslag till ändringar lämnas i så god tid före nästa släktmöte att ändringsförslaget kan skickas ut med kallelsen.