Släktmöte 2011

Protokoll från årsmötet i Roxnäs släktförening i Barkarö Bygdegård den 13 augusti 2011

1.    Mötet öppnades och en tyst minut hölls för de sedan förra mötet avlidna medlemmarna.

2.    Kallelsen till årsmötet har utgått i laga tid.

3.    Till mötesordförande valdes Göran Kindgren och till sekreterare Brita Sollenberg.

4.    Till justeringsmän för protokollet valdes Gudrun Hillman och Birgitta Rydin.

5.    Till rösträknare valdes ovanstående justeringsmän.

6.    Verksamhetsberättelse har delats ut till mötesdeltagarna och för berättelsen redogjorde Marianne Kindgren.  

Marianne har funnit ytterligare en släktgren från Roxnäs. Hon vill gärna ha hjälp att söka emigranter i USA.

7.    Ekonomisk redovisning delas ut till mötesdeltagare. Revisorn föredrog sin berättelse.

8.    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9.    Valberedningen föreslår som ny ledamot i styrelsen efter Siv Andersson, som önskat avgå, suppleanten Linnea Andersson. 

Linnea Andersson valdes till ledamot.

10.   Ny styrelsesuppleant blir Inga-Lill Eriksson.

11.   Forskningsbidrag betalas till Marianne Kindgren med halva kostnaden för hennes abonnemang på databaser på nätet.

12.   Medlemsavgiften fastställdes till 150:- per 2-årsperiod.

13.   Valberedningen omvaldes.

14.   Revisorerna omvaldes.

15.   Stadgarna kommer att gälla tills vidare -  ej till nästa årsmöte, som ett skrivfel i stadgarna tidigare sagt.

16.   Under övriga frågor meddelades att en släktbok har tryckts inför 25 – årsmötet. Den delas ut till medlemmarna och kan även köpas för 50:- st.

17.   Mötet avslutades.

 

Vid protokollet

 

Brita Sollenberg

 

Justeras 

 

Gudrun Hillman                Birgitta Rydin