Släktmöte 2017

Protokoll från Roxnäs släktförenings årsmöte i Eskilstuna den 2 september 2017

1. Mötet öppnades och en tyst minut hölls för de sedan förra årsmötet avlidna medlemmarna.

2. Kallelsen till årsmötet har utgått i laga tid

3. Till ordförande för mötet valdes Göran Kindgren och till sekreterare Inga Lindberg

4. Till justeringsmän för protokollet valdes Brita Sollenberg och Siv Andersson

5. Verksamhetsberättelsen för de gångna två åren föredrogs av Marianne Kindgren

6. Revisionsberättelsen föredrogs av Johan Eklund

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

8. Val av styrelseledamöter:
Ordförande: Marianne Kindgren
Vice ordförande: Göran Kindgren
Sekreterare: Inga Lindberg
Kassör: Johan Eklund
Linnea Andersson
Daniel Andersson

9. Suppleant i styrelsen Gunilla Forssell

10. Revisor Hans Eriksson

11. Forskningsbidrag utgår till Marianne Kindgren med 5.000:- för kommande två-årsperiod.
Årsmötet har således beviljat en höjning av bidraget som täcker hela summan för kostnaderna för
de databaser Marianne använder för sin forskning.

12. Medlemsavgiften förblir 150:- per två-årsperiod och per familj

13. Valberedningen utgörs av styrelsen

14. Beslutades om en fast mötestid för släktföreningens årsmöte. Fr o m år 2019 ska årsmötet
hållas den sista lördagen i augusti. Förslag om att släktkatalogen ska finnas tillgänglig digitalt på
nätet. Endast en mindre del av katalogen kommer att tryckas upp till nästa årsmöte.
Släktberättelser om anförvanter efterlyses. Även önskvärt att försöka få med fler ungdomar i
föreningen.

15. Mötet förklarades avslutat

Vid protokollet

Inga Lindberg

Justeras

Brita Sollenberg Siv Andersson