Släktmöte 2007

Släktmöte i Roxnäs släktförening den 25 augusti 2007 i Barkarö

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Mötet inleddes med en kort presentation av deltagarna.

1. Årsmötet förklarades vara utlyst i laga tid.

2. Till mötesordförande valdes Ingrid Andersson och till sekreterare Marianne Kindgren.

3. Till justeringsmän för protokollet och tillika rösträknare valdes Barbro Algotsson och Linnéa Andersson.

4. Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen.

5. Revisorerna redogjorde för bokslut och revisionsberättelse, som godtogs utan anmärkningar.

6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

7. Styrelse valdes enligt följande:
Ordförande:  Göran Kindgren, Örebro (nyval)
Vice ordförande:  Marianne Kindgren, Göteborg (omval)
Sekreterare:  Brita Sollenberg, Eskilstuna (omval)
Kassör:  Karl Gustav Andersson, Pålsboda (omval)
Ledamöter:  Siv Andersson, Barkarö (omval)
Eila Andersson, Pålsboda (omval)
Suppleant: Linnéa Andersson, Stockholm (nyval)

8. Revisorer: 
Inez Nolåkers, Borlänge (omval)
Karl-Axel Andersson, Köping (omval)

9. Medlemsavgiften förblir 50:- per år och hushåll.

10. Valberedning:  Karl-Axel Andersson och Monica Lundqvist

11. Övriga frågor
Föreningens nya stadgar antogs att gälla från 25 augusti 2007.

Nästa släktmöte äger rum i Södermanland i augusti 2009.

Webmaster Johan Eklund informerade om hemsidan www.roxnas.net som är under ombyggnad. Sidan kommer att ha inloggning för de uppgifter som endast är till för föreningens medlemmar.

Marianne Kindgren efterlyste fler aktiva forskare och insamlare av släktberättelser.

En uppdaterad släktkatalog fanns till försäljning.

Mötet avslutades med att vi avtackade den avgående ordföranden Ingrid Andersson och välkomnade Göran Kindgren som ny ordförande.

Vid protokollet

Marianne Kindgren

Justeras

Barbro Algotsson   Linnéa Andersson