Släktmöte 2015

Protokoll från årsmöte i Roxnäs släktförening på Ridön den 8 augusti 2015

1.       Mötet öppnades och en tyst minut hölls för de sedan förra årsmötet avlidna medlemmarna. 

2.     Kallelsen till årsmötet har utgått i laga tid

3.       Till ordförande för mötet valdes Göran Kindgren och till sekreterare Brita Sollenberg

4.       Till justeringsmän för protokollet valdes Viola Andersson och Inga Lindberg

5.       Verksamhetsberättelsen för de gångna 2 åren föredrogs av Marianne Kindberg

6.       Revisionsberättelsen upplästes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet

7.       Val av styrelseledamöter:
Ordförande: Göran Kindgren
Vice ordförande: Marianne Kindgren
Sekreterare: Inga Lindberg
Kassör: Johan Eklund
Linnea Andersson
Inga-Lill Erikson

8.       Suppleant i styrelsen Daniel Andersson

9.       Valberedning Barbro Algotsson – en plats vakant

10.   Revisorer Inez Nolåkers och en plats vakant

11.   Medlemsavgiften förblir 150:- per 2 årsperiod och per familj

12.  Forskningsbidrag utgår till Marianne Kindgren med 1990:- för kommande 2 årsperiod, dvs halva avgiften för databas på nätet. Släktberättelser om anförvanter efterlyses.

13.   Mötet förklarades avslutat

Vid protokollet

Brita Sollenberg

Justeras

Viola Andersson            Inga Lindberg