Släktmöte 2013

Släktmöte i Roxnäs släktförening i Eskilstuna den 17 augusti 2013

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

1. Mötet öppnades och en tyst minut hölls för de sedan förra årsmötet avlidna medlemmarna

2. Kallelse till mötet har gått ut i laga tid

3. Till mötesordförande valdes Göran Kindgren och till sekreterare valdes Brita Sollenberg.

4. Till justeringsmän för protokollet valdes Siv Andersson och Marianne Kindgren.

5. Verksamhetsberättelsen för de gångna två åren föredrogs av Marianne Kindgren och berättelsen fanns att få för de närvarande.

6. Revisionsberättelsen föredrogs av Johan Eklund som meddelade att ekonomin är god för föreningen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

7. Val av ordförande och 5 ledamöter:

Ordförande:  Göran Kindgren

Vice ordförande:  Marianne Kindgren

Sekreterare:  Brita Sollenberg

Kassör:  Johan Eklund

Linnéa Andersson

Inga-Lill Eriksson (ny ledamot)

8. Till suppleant i styrelsen valdes Inga Lindberg

9. Valberedningen består av Barbro Algotsson tillsammans med valberedningen.

10. Revisorer är Inez Nolåker och Viola Andersson

11. Forskningsbidrag utgår till Marianne Kindgren med 1890:- för kommande 2-års period, dvs halva avgiften för databas på nätet. 

12. Medlemsavgiften förblir 150:- per 2-årsperiod.

13. Övriga frågor

Kallelsen till årsmötet har gått ut endast till betalande medlemmar 2011-2013.

En påminnelse om betalning och inbjudan till årsmötet borde ha gått ut till dem som varit medlemmar 2009-2011, då det är lätt att glömma betala även om man vill kvarstå som medlem. 

Den nya släktkatalogen utdelades till de närvarande och övriga medlemmar får den med post. Katalogen upptar 590 familjer.

Nästa årsmöte ska hållas 2015 "norr om Mälaren", kanske på Ridön om möjligt. 

 

14. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet

 

Brita Sollenberg

 

Justeras

 

Siv Andersson               Marianne Kindgren