Släktmöte 2022

Protokoll från Roxnäs släktförenings årsmöte i Björsunds bystuga den 3 september 2022

1. Mötet öppnades och en tyst minut hölls för de sedan förra årsmötet avlidna medlemmarna.

2. Kallelsen till årsmötet har utgått i laga tid.

3. Till ordförande för mötet valdes Marianne Kindgren och till sekreterare Inga Lindberg.

4. Till justeringsmän för protokollet valdes Göran Kindgren och Daniel Andersson.

5. Verksamhetsberättelsen för de gångna tre åren föredrogs av Marianne Kindgren.

6. Bokslut föredrogs av Johan Eklund och revisionsberättelsen av Hans Eriksson.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8. Val av styrelseledamöter:

  • Ordförande: Marianne Kindgren
  • Vice ordförande: Göran Kindgren
  • Sekreterare: Inga Lindberg
  • Kassör: Johan Eklund
  • Ledamot Linnea Andersson
  • Ledamot Daniel Andersson

9. Suppleant i styrelsen Gunilla Forssell.

10. Valberedningen utgörs av styrelsen.

11. Revisor Hans Eriksson Hans Eriksson önskar avgå som revisor vid nästa årsmöte. Revisorerna ska, enligt paragraf fem i föreningens stadgar, vara två stycken. Föreslås en ändring till en revisor inför nästa årsmöte.

12. Medlemsavgiften för innevarande period är 150 kr per två-årsperiod och per familj. Inför nästa två-årsperiod, från 2024, höjs avgiften till 200 kr.

13. Forskningsbidrag utgår till Marianne Kindgren med 1.500 kr för kommande två-årsperiod.

Aktiva medlemmar i styrelsen med resväg längre än 15 mil till årsmötet ska få ett resebidrag på 200 kr.

Endast betalande medlemmar har tillgång till alla uppgifter på hemsidan. För att få inloggningsuppgifter till hemsidan kan man maila till Johan eller Marianne.

14. Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Inga Lindberg

Justeras

Göran Kindgren      Daniel Andersson